Næste stop: Sønderborg

Et tog fra Tønder til Sønderborg kan blive til virkelighed
Et tog fra Tønder til Sønderborg kan blive til virkelighed.
Foto: René Holm – Grafisk bearbejdning: Lean Frosch

Det, som længe har været et ønske fra mange pendlere og borgere, kan blive virkelighed. En arbejdsgruppe arbejder nemlig på at genetablere togbanen imellem Tønder og Tinglev, så der fremover bliver togdrift til både Sønderborg og Flensborg.

I disse dage modtager trafikminister Hans Christian Schmidt (V), et oplæg til togdrift mellem Tønder over Tinglev til Sønderborg.
I dag er det kun banen mellem Tinglev og Sønderborg, som bliver benyttet af DSB.
Dette vil en initiativgruppe, som kalder sig Scandic Rail Partners lave om på. Personerne bag gruppen har alle flere års erfaring inden for etablering og drift af toge, både i Danmark og Tyskland.
I dag er det en lang tur hvis en pendler skal fra Tønder til Sønderborg, fordi turen tager over tre timer i tog. Det skyldes, at passagererne først skal til Lunderskov via Bramming og med lidt uheld skal skifte i Tinglev inden endestationen i Sønderborg. Bliver banen direkte øst-vest vil transporttiden kunne skæres ned til maximalt 75 minutter. Disse beregninger stammer fra 2006, og siden har banestrækningen mellem Tinglev og Sønderborg gennemgået en totalrenovering, hvor skinnerne er blevet skiftet ud. Det betyder, at togene i dag kører endnu hurtigere.
Udover muligheden for at kunne skære en del af transporttiden, vil der også blive etableret flere stop end i dag på strækningen. Lige nu er der fem stationer, og dette antal ønskes med kommunale midler øget til 18. Med en forventning om timedrift vil dette ikke kun komme til gavn for pendlere, men også den lokale befolkning vil få gavn af tiltaget, uanset om der skal foretages indkøb eller besøges familie, venner eller bekendte.
Transporten med toget vil ifølge initiativtagerne være den mest direkte form i forhold til busser, som ofte bruger længere tid, fordi de skal forlade landevejen for at komme ind til byerne.

Langsigtet løsning
Inden togdriften kan genoptages, vil der skulle laves en masse investeringer. Blandt andet skal de nuværende skinner til Tinglev renoveres, og måske skal der endda lægges helt nye. Derudover skal der enten reetableres eller bygges nye perroner ved de nye stop, som planen indeholder. Og slutteligt skal der enten findes en operatør, som ønsker at køre på banen, eller der skal dannes et selskab, som kan varetage driften.
Den nye operatør vil blandt andet skulle investere i nye togsæt. Men også her bliver overliggeren sat højt, for det skal være tidssvarende materiel, som skal betjene kunderne. Derfor vil der blive investeret i fabriksnye togsæt. Dette for at give passagererne de bedste vilkår, med god og venlig komfort. Men også med muligheder for at passagererne kan anvende sig af frit tilgængeligt internet i togsættene.
På den måde vil både erhvervs-og uddannelsespendlere få optimale arbejdsbetingelser på rejsen.
Desuden er målet for initiativgruppen, at planerne kan føre til flere arbejdspladser lokalt, idet der ønskes etableret værksted i Tønder, hvor togsættene kan vedligeholdes og klargøres. Disse faciliteter skal først bygges op. Og derfor er den en absolut nødvendighed at finde nogle private investorer kombineret med kommunale og offentlige midler.

Destination Tyskland
Foruden driften på tværs af landsdelen arbejdes der også på en løsning, som indebærer at der vil blive kørt med to togsæt fra Tønder.
Planen er, at disse skal skilles i Tinglev, hvorefter der køres i to retninger, ét til Sønderborg og ét til Flensborg. De vil så blive samlet igen i Tinglev for at køre videre til Tønder. Foruden de lokale vil også tyskerne få mulighed for at benytte strækningen, idet der allerede i dag er forbindelse fra Tønder til Niebüll.
En strækning som for nyligt blev genåbnet blandt andet efter pres fra lokale borgere.

Bedre infrastruktur
For landsdelen vil en genetablering af banestrækningen betyde,at unge der ønsker at læse på for eksempel Universitetet i Sønderborg, ikke behøver at fraflytte Tønder området.
Samtidig viser statistikken, at mange familier har to biler, da arbejdsstedet ofte ikke er i samme område. Dette antal vil kunne nedbringes.
Endvidere satses der på, at styrke den kollektive trafik i yderområderne for dermed at sikre, at disse fortsat er attraktive som bosætningsområder.Men også muligheden for at tilføre nyt liv til byerne, der ligger langs strækningen.
Blandt planerne for bygningen af perroner er også en ny opførelse af Tønder Øst. Denne station skal ligge tætpå supermarkederne på Kongevej. Det vil give personer frabyerne langs strækningen, nemmere vej til indkøb.
Også på andre planer vil reetableringen af banen med de mange stop være til stor gavn. Styregruppen har tidligere snakket med DybbølEfterskole som ligger lige uden for Sønderborg. Skolens elever skal ofte bruge meget tid og skifte fra bus til tog, når de skal hjem og holde weekend.
Et eksempel er en tur til Tinglev. På denne tur skal eleverne tage lokalbussen til Sønderborg, her skiftes til X-bussen mod Esbjerg, for så at stå af i Rødekro og tage toget til Tinglev. Alternativt kan en bus til Aabenraa benyttes for derefter at tage en anden bus til Tinglev. Hvis det skal være med tog fra Sønderborg, kræver det først igen en tur med lokalbussen til Sønderborg, og så videre med bybus til stationen hvorfra toget til Tinglev kører. I den plan som gruppen arbejder med, bliver der etableret et stop i Ragebøl, hvor efterskolen ligger.
For at kunne arbejde videre med planerne vil der efter al sandsynlighed blive oprettet en professionel arbejdsgruppe, bestående af blandt andet erhvervsfolk.
Denne gruppe skal forhandle de endelige aftaler på plads, før planerne kan blive realiseret. Lige nu er projektet dog det stykke arbejdspapir, som nu bliver præsenteret for de rette myndigheder. Dette er foruden trafikministeren, også borgmestrene i de tre kommuner, som ligger langs strækningen. Planerne har dog allerede været på Christiansborg. Den daværende trafikminister Flemming Hansen (K) blev præsenteret for projektet i 2006, og han var positiv for planerne.

De blå cirkler viser de eksisterende stationer. De røde cirkler er de perroner som ønskes bygget.
De blå cirkler viser de eksisterende stationer. De røde cirkler er de perroner som ønskes bygget.

De blå cirkler viser de eksisterende stationer. De røde cirkler er de perroner som ønskes bygget.

Folkelig opbakning
At der er ønsker om en genåbning af banestrækningen, kan en søgning på internettet og et blik i lokale aviser bevidne.
Her er der nemlig heftig gang i debatterne om strækningen.
På Facebook har Søren Bo Rødgaard Henriksen, oprettet en gruppe under navnet Tønder-Tinglev-Banen. Søren Bo Rødgaard Henriksen ønsker ikke selv at genoptage togdriften, for som han selv siger, så lader han andre om dette.
Hans ønske med gruppen er derimod at sætte Tønder på verdenskortet og derigennem at udnytte områdets ressourcer på bedste vis.
Søren Bo Rødgaard Henriksen ser mange gode ideer for at tiltrække turister og andre interessenter til området med etablering af den nye strækning. Blandt andet fortæller han at ideer som cykelture, med udgangspunkter fra stationsbyerne, men også jagtselskaber
vil kunne bruge skinnerne til at komme rundt.
Med den nye skolestruktur i Tønder Kommune vil der også blive et større behov for at transportere elever. Samtidig dyrker mange børn og unge i kommunen sport i Tønder by.
Og på nuværende tidspunkt skal forældrene køre frem og tilbage:
– Med det nye tog vil der være basis for at samle flere børn op og køre dem til nærmeste station, fortæller Søren Bo Rødgaard Henriksen og fortsætter med argumenterne:
– Der vil være mindre belastning på vejene, det vil være bedre for miljøet og samtidig med at forældrene vil spare tid, så er der også et socialt aspekt i, at børnene omgås hinanden på togturen.
Endvidere håber Søren Bo Rødgaard Henriksen på at kunne udnytte områdets ressourcer som for eksempel det kunstneriske miljø i Højer.
Han understreger også, at det vil gøre det mere rentabelt at etablere spisesteder i de mindre byer og skabe aktiviteter i for eksempel parker rundt om i de små byer.

Denne artikel blev bragt i Lokal-Bladet Budstikken, Tønder den 29. december 2010.